MS-IR 热红外多光谱成像仪

热红外多光谱


MS-IR系列热红外多光谱成像仪集成有高速滤光片转轮,转轮上安装有8片热红外滤光片,通过滤光片转轮的快速旋转和高速热红外相机的同步拍摄,可对目标场景进行快速实时地多光谱成像。用户可根据需要,转轮的旋转速度最高可调节为100Hz,同时相机的帧频最大为800fps,即保证了每个光谱通道的100fps实时观测。主要特点:


  1. 8通道高速转轮式热红外多光谱成像设备
  2. 光谱范围从中红外覆盖到远红外
  3. 帧频≥100hz,适合采集高速运动的目标基本参数:

中波系列
光谱范围 空间分辨率 单通道静态观察时最大帧频@满分辨率 单通道静态观察时最大帧频@低分辨率 通道数
MS M3k 1.5 - 5.5 μm 320 × 256 px 3 100 Hz 100 000 Hz @ 64 × 4  8
MS M2k 1.5 - 5.5 μm 320 × 256 px 1 900 Hz 90 000 Hz @ 64 × 4 8
MS M1k 1.5 - 5 μm 640 × 512 px 1 012 Hz 40 000 Hz @ 64 × 8 8
MS M350 1.5 - 5.4 μm 640 × 512 px 355 Hz 4 980 Hz @ 132 × 4 8
MS M100k 3 - 4.9 μm 640 × 512 px 115 Hz 120 000 Hz @ 64 × 2 8
超长波系列
光谱范围 空间分辨率 单通道静态观察时最大帧频@满分辨率 单通道静态观察时最大帧频@低分辨率 通道数
MS V1k 7.5 - 11.5 μm 640 × 512 px 1 012 Hz 40 000 Hz @ 64 × 8 8
MS V350 7.7 - 11.5 μm 320 × 256 px 345 Hz 14 000 Hz @ 128 × 8 8
MS V300 7.7 - 11.8 μm 320 × 256 px 309 Hz 79 000 Hz @ 64 × 2 8

首页
销售热线
短信
联系